فایل های درس
سلام کاربر مهمان

فایل مورد نظر را انتخاب کنید

سوال 1 - شیمی دوازدهم تجربی 1400 - هنرور

بارکد : 723718

مشاهده کلیپ
سوال 2 - شیمی دوازدهم تجربی 1400 - هنرور

بارکد : 175312

مشاهده کلیپ
سوال 3 - شیمی دوازدهم تجربی 1400 - هنرور

بارکد : 526905

مشاهده کلیپ
سوال 4 - شیمی دوازدهم تجربی 1400 - هنرور

بارکد : 888280

مشاهده کلیپ
سوال 5 - شیمی دوازدهم تجربی 1400 - هنرور

بارکد : 487132

مشاهده کلیپ
سوال 6 - شیمی دوازدهم تجربی 1400 - هنرور

بارکد : 255707

مشاهده کلیپ
سوال 7 - شیمی دوازدهم تجربی 1400 - هنرور

بارکد : 334453

مشاهده کلیپ
سوال 8 - شیمی دوازدهم تجربی 1400 - هنرور

بارکد : 961795

مشاهده کلیپ
سوال 9 - شیمی دوازدهم تجربی 1400 - هنرور

بارکد : 642104

مشاهده کلیپ
سوال 10 - شیمی دوازدهم تجربی 1400 - هنرور

بارکد : 930867

مشاهده کلیپ
سوال 11 - شیمی دوازدهم تجربی 1400 - هنرور

بارکد : 172634

مشاهده کلیپ
سوال 12 - شیمی دوازدهم تجربی 1400 - هنرور

بارکد : 875559

مشاهده کلیپ
سوال 13 - شیمی دوازدهم تجربی 1400 - هنرور

بارکد : 151487

مشاهده کلیپ
سوال 14 - شیمی دوازدهم تجربی 1400 - هنرور

بارکد : 908468

مشاهده کلیپ