لیست دروس
سلام کاربر مهمان

درس مورد نظر را انتخاب کنید

ریاضی دوازدهم 1400

استاد مربوطه : یارمحمودی

مشاهده فایل ها
ریاضی نهم 1400 ناحیه یک

استاد مربوطه : صفی یاری

مشاهده فایل ها
ریاضی نهم 1400 ناحیه دو

استاد مربوطه : علیرضاپور

مشاهده فایل ها
علوم نهم 1400ناحیه دو

استاد مربوطه : مطلع آزاد

مشاهده فایل ها
علوم نهم 1400 ناحیه یک

استاد مربوطه : ده بزرگی

مشاهده فایل ها
ریاضی نهم 1400 تهران

استاد مربوطه : جوادی و ابراهیمی

مشاهده فایل ها
ریاضی نهم 1398 تهران

استاد مربوطه : جوادی و ابراهیمی

مشاهده فایل ها
شیمی دوازدهم 1398

استاد مربوطه : فرزانه

مشاهده فایل ها
فیزیک دوازدهم 98

استاد مربوطه : یزدان پناه

مشاهده فایل ها
فیزیک دوازدهم 1400

استاد مربوطه : علیرضاپور

مشاهده فایل ها
ریاضی دوازدهم 99

استاد مربوطه : فرخی

مشاهده فایل ها
فیزیک دوازدهم 99

استاد مربوطه : علی بیگی

مشاهده فایل ها
زیست دوازدهم 99

استاد مربوطه : حسین زاده

مشاهده فایل ها
شیمی دوازدهم 99

استاد مربوطه : بیات

مشاهده فایل ها
هندسه 3 دوازدهم- 99

استاد مربوطه : اسماعیلی

مشاهده فایل ها
شیمی دوازدهم 1400

استاد مربوطه : هنرور

مشاهده فایل ها
زیست دوازدهم 1400

استاد مربوطه : الماسی

مشاهده فایل ها